Udostępnij

14 dzień dwunastego miesiąca

Podobnie jak święta Chanuki, Purim nie jest biblijnym moedim. Nie ma biblijnego nakazu aby te święta przestrzegać.
Powstało w czasie, kiedy zarówno Dom Izraela jak i Dom Judy żyli pod panowaniem perskim. Różnica polegała na tym, że 10 plemion – Izraelici wmieszali się całkowicie w kulturę perską natomiast Judejczycy – Żydzi, nie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że polskie średniowieczne kroniki podają, iż nasi przodkowie, żyli pod panowaniem królów perskich z dynastii Achemenidów czyli również pod panowaniem Kserksesa, który występuje w Księdze Estery pod hebrajskim imieniem Achaszwerosz.

O tym, że tylko Żydzi a nie Izraelici wyróżniali się spośród innych ludów zamieszkujących imperium Persów dowiadujemy się od Hamana, który był Amalekitą, czyli wiecznym wrogiem całego Izraela. Tenże Haman, protoplasta przyszłego AntyMesjasza uzyskał wysoką pozycję na dworze Kserksesa.

Ponieważ Żyd Mordochaj nie chciał mu oddawać pokłonu, postanowił się zemścić na wszystkich Żydach mieszkających pod panowaniem Persów. Chciał zabić i zagrabić mienie wszystkich Żydów. Również tych, którzy na podstawie dekretu innego perskiego króla Cyrusa – Kurasza w tym czasie wrócili do Judy i odbudowywali Świątynię.

Haman rzecze do króla: Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy, Estera 3:8.

W obecności Hamana rzucono los – pur, by określić datę, kiedy to miałoby się wydarzyć. Stąd nazwa święta – Purim czyli losy.

Cała ta Hamanowa strategia legła w gruzach, gdy Żydzi zaczęli pościć, a królowa Estera, żona Achaszwerosza, Żydówka, wstawiła się u niego za Żydami.

Ponieważ prawo wcześniej nadane przez króla nie mogło być zmienione, Mordochaj, który w tym czasie awansował na wysokie stanowisko i Estera napisali listy do wszystkich Żydów by stanęli w swojej obronie.

I tak też się stało. Gdziekolwiek Żydzi byli atakowani, podjęli walkę i pokonali swoich wrogów. Bóg odwrócił ich los. Zamiast być zabitymi i ograbionymi, sami zabili i ograbili tych, którzy wyszli przeciwko nim.

Plan Hamana to pierwszy w historii plan Holokaustu – całkowitego zniszczenia Judejczyków, Żydów. Gdyby się powiódł, nie mielibyśmy dziś ani Biblii ani Mesjasza, który by mógł zbawić nas od grzechów. Bo jakżeby się mógł narodzić, skoro nie byłoby na świecie żadnego Żyda?


Udostępnij