Każdy, kto będzie wzywał imienia Jehowy będzie zbawiony.

— Dz.Ap.2:21

Bóg cię kocha i ma dla twego życia wspaniały plan.

Jan 3:16, Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan 10:10b, … Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Nie doświadczamy tego w naszym życiu, bo każdy człowiek od urodzenia jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga. Dlatego nie może doświadczać Bożej miłości, ani realizować planu, który Bóg ma dla jego życia.

Rzym. 3:23, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
Rzym. 6:23, Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…

Człowiek został stworzony by mieć społeczność z żywym Bogiem. Ta pełna miłości relacja została złamana, gdy Adam zdecydował się przekroczyć Boże przykazanie i zgrzeszył. Tak złamana relacja wyraża się dziś w buncie lub obojętności człowieka wobec swego Stwórcy.

Grzech oddzielił człowieka od Boga.

Upadły, grzeszny człowiek próbuje przyjść do Świętego Boga przez wypełnianie dobrych uczynków, modlitwę, chodzenie do kościoła, na pielgrzymki, przez filozofię, etykę…

Prozb1blem polega na tym, że wszystkie z tych sposobów zawodzą!!!
Jeszua Mesjasz jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu.
Dzięki Niemu możesz poznać Bożą miłość i plan, który On ma dla twego życia.

Rzym.5:8, Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Mesjasz za nas umarł.
Jan 14:6, Odpowiedział mu Jeszua: Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
2 Kor. 5:19, … Bóg w Mesjaszu świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.

Bóg przerzucił pomost nad przepaścią która nas od Niego dzieli. Przysłał swego syna Jeszue, aby umarł w nasze miejsce, płacąc tym samym karę za nasze winy i ponosząc nasze choroby.

Iz.53:3b, Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.

Krew Jeszuy stała się ceną za nasze grzechy i choroby!!!

1 Piotra 1:18-19, Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Mesjasza, jako Baranka niewinnego i nieskalanego.

Teraz możesz powiedzieć: to cudowne! Jak Bóg będzie chciał to mnie pewnie kiedyś zbawi?
Wiedz o tym, że On już uczynił wszystko, byś mógł być zbawiony.

1 Tym. 2:3-5, Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jeszua Mesjasz.

Bóg dał ci wolną wolę. To ty musisz podjąć decyzję czy przyjmiesz Jeszue czy Go odrzucisz. Inni ludzie tego za ciebie nie zrobią.zb2

BEZ JESZUY – PÓJDZIESZ DO PIEKŁA

Z JESZUĄ – DO NIEBA!!!

Jan 1:12, Tym zaś którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.
Efezjan 2:8-9, Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

To nie nasze dobre uczynki niwelują grzech, lecz wiara w to, co Jeszua uczynił dla nas na krzyżu. Wszystko to dzięki łasce Bożej – na którą żaden człowiek nie zasłużył.

ZBAWIENIE JEST BOŻYM DAREM DLA GRZESZNEGO, POKUTUJĄCEGO CZŁOWIEKA!

PRZYJMIJ TEN DAR DZISIAJ!

Jeśli wiesz że jesteś grzesznikiem i wierzysz w to, co Bóg przez swego syna uczynił dla ciebie, wierzysz że Jeszua poniósł twój grzech na drzewie i zmartwychwstał, uczyń Go dziś swym Panem i Zbawicielem.

Rzym. 10:9, Bo jeśli ustami swymi wyznasz że Jeszua jest Panem i uwierzysz w sercu swoim że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.

Pamiętaj o tym, że Bóg jest wszędzie obecny. On wysłucha twojej modlitwy. MODLITWA (módl się na głos)

zb3


Wierzę że Jeszua jest Synem Bożym, umarł na drzewie i poniósł na nim moje grzechy i choroby. Czynię Go dziś moim Panem i Zbawicielem. Boże, wyznaję Ci dziś moje grzechy i proszę byś mi przebaczył i zbawił. Dziękuję Ci, że od dziś jestem Twoim dzieckiem.

 

 

Jeśli szczerze modliłeś się tą modlitwą, jesteś zbawiony (a).

1 Jan 5:13, To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

Jeśli wyznałeś, że Jeszua jest twoim Panem i Zbawicielem,

1. Wyznaj jeden po drugim wszystkie znane ci grzechy
1 Jan 1:9, Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

2. Czytaj regularnie Pismo Święte, to jest twój duchowy pokarm
2 Tym. 3:16, Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

3. Codziennie módl się do swego Ojca w niebie, w imieniu Jeszuy
Jan 14:13, I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

4. Przyjmij dar Ducha Świętego
Dz. Ap. 2:4, I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

5. Mów innym o Jeszule i o tym co dla ciebie uczynił
Dz. Ap. 1:8, Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
2 Tym.2:2, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.

6.Miej kontakt z innymi wierzącymizb4
Hebr. 10:24-25, I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że dzień ten się przybliża.

PRZYJDŹ DO NAS NA SPOTKANIE
Dom Izraela Polania
ul. Rajska 1
Dominów – Lublin
Email: biuro@polania.com.pl

7.Napisz do nas o tym co się wydarzyło!

8.Przyjdź do nas na spotkanie lub napisz a prześlemy ci bezpłatne materiały.zb4

PAMIĘTAJ, ŻE SAMI PISZEMY HISTORIĘ SWOJEGO ŻYCIA!!!