Dom Izraela Polania jest zgromadzeniem Izraela. Zrzesza narodzonych na nowo i napełnionych Duchem Świętym wierzących. Wszystko co robimy i w co wierzymy zakorzenione jest tylko w Biblii. Wyszliśmy z systemu pogano – chrześcijańskiego z jego kalendarzem i świętami. Wracamy do tego wszystkiego, co funkcjonowało w nowotestamentowych zgromadzeniach Izraela w I wieku, a później zostało bezprawnie zmienione. Wracamy do całego nauczania Jeszuy Mesjasza – Drugiego Mojżesza. Jego życie i nauczanie stanowi fundament naszej wiary.

Identyfikujemy się ze świadectwem apostoła Pawła, kiedy powiedział:

służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą. Wierząc we wszystko co jest napisane w zakonie i u proroków

— Dz.Ap 24:14

oraz

pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga naszym ojcom, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście plemion, modląc się żarliwie dniem i nocą

— Dz.Ap 26: 6 -7

Zgromadzenie rozpoczęło działalność w lutym 1997 roku, gdy grupa wierzących w odpowiedzi na Boży głos rozpoczęła regularne spotkania Szkoły Biblijnej. W grudniu 1997 zostaliśmy wpisani do Rejestru Kościołów. W lutym 2016 roku oficjalnie została zmieniona nazwa z Kościół Chrześcijański Nowe Życie na Dom Izraela Polania.

Czujemy się kontynuatorami wiary Abrahama, Mojżesza, proroków Izraela, Jeszuy i apostołów, nowotestamentowych zgromadzeń Izraela, a także tych wszystkich, którzy na terenie Polski byli pionierami prawdziwej wiary jak: Wandalowie i Goci z IV w, Bracia Polscy z XVI w, wolni ludzie, którzy szukali Boga.
Jesteśmy Izraelitami żyjącymi dziś w rozproszeniu pomiędzy narodami, czekającymi na przyjście Mesjasza, który zgromadzi cały Izrael.
Nie utożsamiamy się z powstałym w IV w, jako jedna z instytucji Cesarstwa Rzymskiego, Kościołem Rzymskim, ani z jego protestanckimi odgałęzieniami.

Polania to jedna z dwóch hebrajskich nazw określających Polskę. Dosłownie znaczy: tu mieszka Jehowa. Znaczy, że tu, na terenie Polski mieszkają ludzie, nad którymi jest wezwane Boże imię, Jehowa. Dom Izraela Polania oznacza więc wierzących należących do zaginionych po niewoli asyryjskiej, owiec z Domu Izraela. Jeszua z Nazaretu, Mesjasz, przyszedł by je odnaleźć, zbawić i powtórnie zgromadzić.

W co wierzymy

Biblia

Jest jedynym, ostatecznym i największym autorytetem jaki mamy na ziemi. Napisana przez ludzi natchnionych przez Ducha Bożego. Uczy nas kim jest człowiek i Bóg. Pokazuje drogę zbawienia.

Bóg – Jehowa

Bóg jest jeden. Jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny. Stworzyciel nieba i ziemi. Jego imię objawione Mojżeszowi to Jehowa. Jest ojcem dla wszystkich, którzy narodzili się na nowo i są usprawiedliwieni przez wiarę w dzieło i osobę Jeszuy Mesjasza.

Jeszua HaMaszijach – Jeszua Mesjasz, przyszedł na świat aby objawić i wypełnić wolę Ojca. Złożył swoje życie w ofierze za grzechy całej ludzkości. Został ukrzyżowany, a po trzech dniach i trzech nocach zmartwychwstał. Wstąpił do nieba i siedzi teraz po prawicy Ojca. W wyznaczonym przez Ojca czasie przyjdzie powtórnie na ziemię. Jeszua jest głową zgromadzenia Izraela.

Duch Boży został zesłany na ziemię po zmartwychwstaniu Jeszuy w święta Szawuot – Tygodni. Jest sprawcą nowego narodzenia. Zamieszkuje w osobach wierzących. Pomaga wierzącym żyć w świętości – oddzieleniu od tego co nieczyste, pogańskie. Daje moc do zwycięskiego życia.

Człowiek

Został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest duchem, ma duszę i mieszka w ciele. Jest istotą ludzką już w łonie matki. Człowiek stanowi ukoronowanie procesu stworzenia nieba i ziemi. Bóg oddał pod jego panowanie całe stworzenie.

Chrzty

Chrzest, inaczej zanurzenie.
CHRZEST WODNY jest częścią procesu zbawienia wraz z nowym narodzeniem. Osoba świadomie wyznająca swoją wiarę w osobę i dzieło Jeszuy jest zanurzana w wodzie. Jest to równoznaczne z zanurzaniem się w śmierci i zmartwychwstaniu Jeszuy. Jej stara natura jest pogrzebana w wodzie. Osoba zaczyna nowe życie w Mesjaszu.
CHRZEST W DUCHU to proces podczas którego duch człowieka wierzącego zostaje zanurzony i wypełniony Duchem Świętym. Znakiem przyjęcia tego chrztu jest mówienie obcymi językami. Chrzest ten jest drogą do dalszych manifestacji Ducha Bożego, kiedy to wierzący otrzymują inne dary Ducha, takie jak, mowa wiedzy, mądrości, uzdrowień, prorokowanie, etc.

Zgromadzenie Izreala

Ciało Chrystusa – Mesjasza to społeczność narodzonych na nowo wierzących którzy od tego czasu stają się częścią Izraela a konkretnie któregoś z dwunastu plemion Izraela. Bez względu na to czy pochodzą z dwunastu plemion czy z pogan.
Jehowa zawarł nowe przymierze tylko z Domem Judy – dzisiejsi Żydzi i z Domem Izraela – to pozostałych dziesięć plemion. Fundamentem i głową zgromadzenia Izraela jest Jeszua Mesjasz.

Powszechne kapłaństwo

Jeszua Mesjasz jest arcykapłanem naszego wyznania. Każdy narodzony na nowo człowiek bez względu na płeć jest kapłanem Jehowy. Nowotestamentowy kapłan nie składa ofiar. Ofiara Jeszuy na drzewie jest jedyna i wystarczająca.

Wieczerza Pańska

Wszyscy wierzący, kapłani, mają prawo by uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej pod dwoma postaciami – chleba i wina.

Modlitwa

To pełna życia relacja, społeczność z żywym Bogiem. Modlimy się do naszego Ojca – Jehowy w niebie w imieniu Jeszuy. Nie modlimy się na różańcu, do zmarłych, do tzw. świętych czy do aniołów. Nie oddajemy czci żadnym przedmiotom kultu, takim jak rzeźby czy obrazy.

Służba mężczyzn i kobiet

Istnieją różnice i wynikające z nich różne role pomiędzy mężczyzną a kobietą w małżeństwie, które jest związkiem mężczyzny i kobiety. W Jeszule Mesjaszu, w duchu tych różnic nie ma. Kobieta, podobnie jak mężczyzna może służyć Bogu prowadząc zgromadzenie Boże, może być też użyta w każdej innej służbie.

Zakon

Jeszua jako Drugi Mojżesz uczył dokładnie tego samego co Mojżesz, nie zniósł ani nie zmienił Zakonu. Natomiast nikt nie może być zbawiony przez próby wypełniania go. Naradzamy się na nowy tylko i wyłącznie przez wiarę w to, co Jeszua dla nas zrobił. Zbawienie jest darem danym nam przez Boga i jest wyłącznie z łaski przez wiarę.
Natomiast Bóg daje nam moc swojego Ducha i łaskę abyśmy wykonywali Jego Prawo. Czyniąc to, okazujemy, że Boga kochamy.

Sabat

Sabat jest częścią Prawa – Zakonu. Jest to czas liczony od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. To ostatni dzień Bożego tygodnia. Jest to dzień święty – oddzielony przez Boga jako dzień odpoczynku i zgromadzenia dla ludu Bożego.

Święta

Jehowa w swoim Słowie nakazuje nam przestrzegać następujących świąt: Paschy, Przaśników, Szawuot – Tygodni, to są święta wiosenne. Oraz: Trąb, Pojednania i Namiotów. To święta jesienne. Wszystkie te święta zostały lub będą wypełnione przez osobę i dzieło Jeszuy.
Inne święta takie jak “Boże Narodzenie” czy “Wielkanoc”, etc, nie mają biblijnego uzasadnienia i są zakorzenione w świętach i zwyczajach pogańskich.
Zarówno Sabaty jak i biblijne święta były przestrzegane nie tylko przez starotestamentowy Izrael ale również przez nowotestamentowe zgromadzenia Izraela.

Żydzi

Dom Judy – Żydzi to ludzie którzy pochodzą z plemienia Judy, Beniamina i części Lewitów. W większości żyją dziś w niewierze w osobę i dzieło Jeszuy. Biblia nazywa ich odciętymi gałęziami z drzewa oliwnego.
Dzięki wierzącym w Jeszue Żydom rozpoczęte zostało głoszenie Ewangelii. Jeszua i wszyscy jego apostołowie byli Żydami. Żydom zawdzięczamy istnienie Biblii. Słowo obiecuje, że na koniec również oni uwierzą w Jeszue i dostąpią zbawienia.

Ewangelia

Dobra nowina głoszona zagubionym owcom z Domu Izraela mówiąca o tym, że dzięki temu co uczynił Jeszua mogą powrócić do przymierza z Bogiem. Przymierze to zostało zerwane przez grzech Domu Izraela, któremu Jehowa dał list rozwodowy. Z powodu tego, że Dom Izraela został rozproszony między wszystkie narody, ewangelia jest głoszona wszędzie. Również poganie dzięki swojej wierze są wszczepiani w Izrael.

Czasy ostateczne

Wypełniające się na naszych oczach proroctwa świadczą o tym że żyjemy w czasach ostatecznych. Wierzymy w objawienie się Antychrysta, nastanie czasu Wielkiego Ucisku, powtórne przyjście Mesjasza, pierwsze zmartwychwstanie wierzących na Sąd, Exodus, Wesele Baranka, Królestwo Tysiącletnie. Wierzymy w zwycięstwo Jeszuy Mesjasza w bitwie pod Armagedon, drugie zmartwychwstanie wszystkich ludzi na Wielki Sąd i w ustanowienie nowego Nieba i nowej Ziemi. Na koniec czasów grzech, śmierć, szatan i wszyscy którzy mu służą zostaną wrzuceni do Jeziora Ognia.

Co po śmierci

Śmierć człowieka jest konsekwencją grzechu i jest nieunikniona. Nie ma reinkarnacji. Podczas śmierci ciało powstałe z prochu ziemi obumiera. Duch i dusza, niewidzialne i wieczne idą do miejsca swojego przeznaczenia: do nieba – raju lub piekła – hadesu.
Czyściec nie istnieje.
W raju duchy i dusze ludzi zbawionych oczekują na pełnię zmartwychwstania do życia wiecznego z Bogiem, kiedy to otrzymają nowe ciała, i na sąd, gdzie wierzący otrzymają nagrody za dobre uczynki. W piekle nie zbawieni oczekują na zmartwychwstanie, na Wielki Sąd i wieczne potępienie.
Ludzie żyjący nie mogą i nie powinni starać się kontaktować z ludźmi nie żyjącymi.